Direct contact? Bel 088 - 706 08 04 of mail naar service@elektrovacature.nl

Voor Leerlingen

Stages zoeken

Voor ZZP'ers

Opdrachten zoeken

Voor Werkgevers

Kandidaten zoeken

Voor Werknemers

Vacatures zoeken

Algemene voorwaarden.

Door gebruik te maken van de Website en diensten van ElektroVacature.nl aanvaardt u onderstaande voorwaarden:

Artikel 1 – Definities

 • ElektroVacature.nl ElektroVacature.nl, statutair en feitelijk gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30247293.
 • Contactgegevens De naam- en adresgegevens en overige contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres) van werknemers en werkgevers.
 • Cv Het curriculum vitae van een Werknemer dat als bijlage op de Website van ElektroVacature.nl is geplaatst.
 • Elektronisch dataverkeer Het verzenden of ontvangen van informatie en verklaringen via elektronische communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld e-mail, EDI (Electronic Data Interchange) of interactieve internetpagina's.
 • Match De comptabiliteit van een Werknemer met een Vacature van een Werkgever die via de diensten of producten van ElektroVacature.nl tot stand is gekomen. De wijze waarop de overeenstemming tot stand komt (mondeling, schriftelijk of via elektronisch dataverkeer) is daarvoor niet relevant.
 • Opdracht De opdracht van een Werkgever aan ElektroVacature.nl tot het vinden van een geschikte kandidaat voor een functie.
 • Services Alle producten en diensten van ElektroVacature.nl.
 • Vacature Een op de Website van www.elektrovacature.nl aangemelde Vacature binnen de organisatie van de werkgever.
 • Werknemer Iedere natuurlijke persoon ingeschreven als Werknemer op ElektroVacature.nl.
 • Werknemersprofiel Een korte beschrijving van het profiel (naw, opleiding, ervaring, etc.) van een Werknemer, dat via een elektronisch profielformulier of telefonisch via een medewerker van ElektroVacature.nl is ingevuld en gepseudonimiseerd op de Website van ElektroVacature.nl is geplaatst.
 • Website De Website www.elektrovacature.nl
 • Werkgever Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of wenst te maken van de Services van ElektroVacature.nl teneinde een Vacature binnen diens organisatie in te vullen.
 • Werkgeversprofiel Een korte beschrijving van het profiel (soort bedrijf, omvang, werkzaamheden, etc.) van een Werkgever, dat via een elektronisch profielformulier of telefonisch via een medewerker van ElektroVacature.nl is ingevuld en gepseudonimiseerd (tenzij anders aangegeven) op de Website van ElektroVacature.nl is geplaatst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming opdracht

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Services van ElektroVacature.nl. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de contractspartij van ElektroVacature.nl is bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Een Opdracht met ElektroVacature.nl komt tot stand door bevestiging (via de Website dan wel via e-mail of per fax) door ElektroVacature.nl van de ontvangst van de aanmelding van de Werkgever. Als na totstandkoming van de Opdracht mocht blijken dat de persoon die in dienst van de Werkgever deze Opdracht aanging achteraf hier niet toe bevoegd was, blijft de aansprakelijkheid die hieruit volgt bij de Werkgever rusten en blijft de Opdracht in stand.

Artikel 3 – Plaatsing Werkgeversprofiel/Vacature

 • De Werkgever draagt zorg voor de plaatsing van haar Werkgeversprofiel en eventuele Vacatures. Verzending kan geschieden via Elektronisch dataverkeer of, indien daartoe nadere afspraken bestaan, door middel van telefonische/fax instructies aan ElektroVacature.nl.
 • De Werkgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie in haar Werkgeversprofiel en Vacatures.
 • ElektroVacature.nl behoudt zich het recht voor om Werkgeversprofielen dan wel Vacatures te weigeren, wanneer de daarin opgenomen gegevens als illegaal, onethisch of ontoepasselijk kunnen worden gezien dan wel indien deze niet voldoen aan één van de onderstaande criteria:
  • Correctheid, volledigheid & relevantie: De gegevens zijn correct en volledig ingevuld en zijn relevant voor de invulling van de Vacature.
  • Vakgebied: De aangeboden Vacature vindt plaats binnen de mogelijke functies die aangeboden worden via ElektroVacature.nl.
  • Doel: De Werkgever heeft als doel een Werknemer te vinden voor de eigen organisatie, uitzend- of detacheringsbureaus zijn uitgesloten.

Artikel 4 – Plaatsing Werknemersprofiel

 • De Werknemer draagt zorg voor de plaatsing van zijn/haar Werknemersprofiel. De Werknemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie in haar Werknemersprofiel. De door Werknemers opgegeven gegevens kunnen door ElektroVacature.nl worden aangepast na toestemming via Elektronisch dataverkeer of door middel van telefonische overeenstemming. Het eventueel bijgevoegde Cv als bijlage zal alleen inzichtelijk zijn voor medewerkers van ElektroVacature.nl.

Artikel 5 – Bijhouden van gegevens en geheimhouden van toegangsgegevens

 • Per Vacature kan de Werkgever de eigen gegevens (o.a. Werkgeversprofiel, lopende sollicitaties, ontvangen reacties van Werknemers) online bekijken en bijhouden. Daartoe kiest de Werkgever bij aanmelding een persoonlijk wachtwoord. Het opgegeven e-mailadres van de Werkgever dient als gebruikersnaam.
 • Het gebruik van de gebruikersnaam in combinatie met het wachtwoord (de 'Toegangsgegevens') legitimeert de betreffende gebruiker jegens ElektroVacature.nl als de Werkgever.
 • De Werkgever is zelf verantwoordelijk voor zorgvuldige bewaring en geheimhouding van het wachtwoord, ElektroVacature.nl heeft in deze geen verantwoordelijkheid. De Werkgever draagt zorg dat deze gegevens niet in handen komen van onbevoegde personen of organisaties. Indien dat toch het geval mocht zijn, is de Werkgever verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden aan ElektroVacature.nl.
 • Indien ElektroVacature.nl ontdekt of redelijke gronden heeft om aan te nemen dat ongeautoriseerde derden gebruik (kunnen) maken van de diensten van ElektroVacature.nl en/of toegang hebben tot de Website via de Toegangsgegevens van Werkgever, zal ElektroVacature.nl alle noodzakelijke maatregelen treffen teneinde het onbevoegde gebruik en de gevolgen hiervan te beperken. In dit verband zullen in ieder geval de Toegangsgegevens worden geblokkeerd en wordt de Werkgever hierover geïnformeerd. ElektroVacature.nl zal daarna, op verzoek van Werkgever, een nieuw wachtwoord verstrekken, mits zij geen aanleiding heeft aan te nemen dat het ongeautoriseerd gebruik te wijten was aan een gedraging of tekortkoming van de betreffende Werkgever.

Artikel 6 – Sollicitaties, contact leggen met werknemers

 • Betaalde vacature
  • Sollicitaties door werknemers
   • Via de Website kunnen Werknemers reageren op Vacatures met bijbehorende Werkgeversprofielen. De Contactgegevens van een Werkgever zijn voor Werknemers in beginsel niet beschikbaar.
   • Indien een Werknemer online reageert op een Vacature via de Website, ontvangt ElektroVacature.nl ter zake een bericht. ElektroVacature.nl meldt vervolgens automatisch (per e-mail of anderszins) aan de Werkgever de (Contact)gegevens van de betreffende Werknemer.
  • Uitnodiging door de werkgever
   • Een Werkgever kan (indien afgesproken met ElektroVacature.nl) via de Website ook één of meer Werknemers naar keuze uitnodigen voor een sollicitatie op een Vacature. De Werkgever kan dit doen door de Werknemersprofielen te doorzoeken. De Contactgegevens van Werknemers zijn voor een Werkgever in beginsel niet beschikbaar. Om een Werknemer te kunnen accepteren dient de Werkgever tenminste één Vacature op de Website te hebben aangemeld.
   • ElektroVacature.nl ontvangt een melding van deze uitnodiging en informeert de Werknemer over de Vacature en het Werkgeversprofiel van de Werkgever. Indien de Werknemer vervolgens ElektroVacature.nl bericht dat hij/zij de uitnodiging accepteert, worden de (Contact)gegevens naar de Werkgever gestuurd.
 • Gratis vacature
  • Een Werkgever kan een Vacature gratis plaatsen op de Website en daarmee de Opdracht geven aan ElektroVacature.nl om een geschikte Werknemer te vinden. Indien hiervoor wordt gekozen zal een medewerker contact opnemen om de mogelijkheden, kosten en aanvullende voorwaarden van de Opdracht door te nemen.

Artikel 7 – Gebruik maken van de gegevens uitsluitend voor bepaald(e) doel(en)

 • Het is Werkgever en Werknemer uitsluitend toegestaan de Services en verkregen Contactgegevens te gebruiken met het oog op het vinden van een Match.

Artikel 8 – Uitvoering

 • De door de Werkgever en Werknemer via de Website ingevoerde gegevens kunnen door de werkgever/werknemer juist en up-to-date worden gehouden, via de persoonlijke pagina die de Werkgever bereikt door invoeren van de toegangsgegevens.
 • Indien de Werknemer of de Werkgever, na totstandkoming van de Match, niet kan of wil voldoen aan één of meerdere van de door hen gemaakte afspraken, rust op de betreffende partij een verplichting de andere partij hierover te informeren. ElektroVacature.nl heeft daarin geen verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid.

Artikel 9 - Ongeautoriseerd gebruik van services en de Website

De Werkgever en Werknemer onthouden zich van het ongeautoriseerd (laten) gebruiken van de Website en/of de services. Meer specifiek betekent dit dat:

 • Geen informatie op de Website wordt achtergelaten die in strijd is met de wet, de goede zeden en de maatschappelijke zorgvuldigheid.
 • Geen onjuiste gegevens worden verstrekt of geplaatst.
 • Geen informatie wordt achtergelaten die inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van derden.
 • Geen virussen worden verspreid, hackacties worden uitgevoerd of op enige andere wijze ongeautoriseerd toegang wordt verschaft tot (onderdelen) van de Website.
 • Het gebruik van de Website niet bewust wordt verstoord.

Bij één of meer van bovenstaande handelingen, behoudt ElektroVacature.nl zich het recht voor de Opdracht en/of Services per direct en zonder nadere ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Dit recht laat eventuele andere rechten van ElektroVacature.nl onverlet.

Artikel 10 – Elektronisch dataverkeer

 • In geval van een verschil van inzicht over de inhoud, de vorm of het verzend/ontvangsttijdstip van Elektronisch dataverkeer, is de informatie zoals blijkt uit de systeemadministratie van ElektroVacature.nl doorslaggevend.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en disclaimer

 • ElektroVacature.nl is niet aansprakkelijk voor schade van een Werkgever of Werknemer ontstaan door enig handelen of nalaten van ElektroVacature.nl, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ElektroVacature.nl.
 • Gebreken van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Werkgever of Werknemer of afwijkingen ten opzichte van op de Website verstrekte informatie geven generlei recht op schadevergoeding en/of verrekening.
 • Een eventuele aansprakelijkheid als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ElektroVacature.nl is te allen tijde beperkt tot eventuele directe schade en zal in ieder geval nimmer meer bedragen dan het maximale uit te keren bedrag door de bedrijfsschadeverzekeraar van ElektroVacature.nl. ElektroVacature.nl is nimmer aansprakelijk voor omzetschade en/of winstderving dan wel enig andere vorm van indirecte schade of gevolgschade.

Artikel 12 – Facturatie & Betaling

 • Indien een vergoeding is verschuldigd aan ElektroVacature.nl, zal deze vergoeding digitaal worden gefactureerd, alsook de eventuele automatische betalingsherinneringen.
 • Openstaande facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, onder vermelding van de debiteur en het factuurnummer. De mogelijkheid van verrekening wordt uitgesloten. Indien een factuur niet tijdig is betaald, kan geen gebruik worden gemaakt van betaalde Services.
 • Alle vermelde dan wel overeengekomen tarieven zijn in euro's aangegeven en zijn steeds exclusief btw en exclusief eventuele belastingen en/of heffingen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen).
 • ElektroVacature.nl behoudt zich het recht voor haar tarieven regelmatig te herzien.

Artikel 13 – Intellectuele Eigendomsrechten

 • De inhoud van de Website, waaronder doch niet uitsluitend de teksten, audio, video, afbeeldingen, vormgeving, software, bescheiden en methodes, zijn eigendom van ElektroVacature.nl en worden beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.
 • De door Werkgever en Werknemer aan ElektroVacature.nl verstrekte informatie in relatie tot de Website, in welke vorm dan ook, wordt eigendom van uitsluitend ElektroVacature.nl. Indien en voor zover noodzakelijk zal Werkgever, respectievelijk Werknemer alle medewerking verlenen teneinde eventuele eigendomsoverdracht aan ElektroVacature.nl te bewerkstelligen.
 • Ieder ander gebruik dan (de inhoud van) de Website te bekijken (waaronder maar niet uitsluitend distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending) is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ElektroVacature.nl niet toegestaan. Eventuele auteurs- en overige eigendomsvermeldingen dienen in stand te worden gehouden, ook bij eventuele reproducties, kopieën etc.

Artikel 14 – Wijziging en geldigheid

 • ElektroVacature.nl is bevoegd deze algemene Voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op haar Opdrachten en Services van toepassing te verklaren. ElektroVacature.nl adviseert daarom regelmatig op de Website te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.
 • Indien om enige reden één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of ongeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort gelden. De betreffende bepalingen worden vervangen door bepalingen die de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 15 – Privacyverklaring

 • ElektroVacature.nl gebruikt de informatie verstrekt door de Werkgever en Werknemer uitsluitend ten behoeve van het leveren van haar Services. Indien de verstrekte informatie persoonsgegevens bevatten, worden deze uitsluitend verwerkt conform de privacyverklaring, zoals weergegeven op de Website.
 • In de Privacyverklaring wordt tevens uitgelegd hoe ElektroVacature.nl omgaat met uw persoonsgegevens en hoe uw privacy wordt beschermd.
 • ElektroVacature.nl geeft geen garanties met betrekking tot de beveiliging van de Website.

Artikel 16 – Rechts- en forumkeuze

 • Op deze algemene voorwaarden, evenals alle Opdrachten en /of Services is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden, Opdrachten en/of Services zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Ervaringen van andere Monteurs

Dennis Elsenaar

Electro-Technisch Bureau Jan van der Reijden

Ik ben via ElektroVacature.nl gestart met werken bij Electro-Technisch Bureau Jan van der Reijden in Lisse. Afgelopen maand heb ik een vast dienstverband bij dit bedrijf gekregen. Wat leuk dat dit gevierd werd met een heerlijke taart, aangeboden door ElektroVacature.nl!

Brandon van den Arent

Elektro technisch Bouwmans

Ik heb heel kort ingeschreven gestaan en ben alweer twee jaar aan het werk met inmiddels een vast contract. Mocht ik ooit ontslagen worden, schrijf ik me gewoon weer in bij elektrovacature.nl. Via hier ben ik immers bij dit leuke bedrijf gekomen!

Jakko Verbergen

Varo en VSB

Een professionele aanpak, daar houden wij van. Vanaf het moment dat wij een vacature op ElektroVacature.nl plaatsten tot en met het sollicitatiegesprek werden wij, op aanvraag, bijgestaan door de accountmanager. Hij was vakkundig en heeft goed geholpen.

Hero Vink

Installatiebedrijf Vink

Het is efficiënt en kostenbesparend om via internet personeel te werven. Daarom werken wij al jaren met tevredenheid samen met de mensen van ElektroVacature.nl. Zij hebben kennis van de branche en bieden hulp bij het vinden van goede vakkrachten.

Elektrovacature.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.